Zobrazují se informace pro školní rok:  

Den u Koťátek

   Denní program je připravován se zřetelem na potřeby a přání dětí, je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace. Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku.

6:20 – 8:30 Příchody dětí, volné hry
Při vstupu do třídy se vzájemně přivítá dítě s paní učitelkou a ostatními dětmi pozdravem. Děti si zvolí, zda si budou hrát samy nebo s kamarády a vyberou si činnost, která je zajímá a uspokojuje.

8:30 – 8:45 Svačina
Po společném úklidu hraček a hygieně se chystáme na svačinu. Děti se obsluhují samostatně, vybírají si množství jídla, druh a množství nápojů podle vlastního uvážení.

8:45 – 9:00 Komunitní kruh
Cílem komunitního kruhu je vzájemné přivítání, pohlazení, vedení dětí k tomu, aby si při sdílení zážitků, pocitů, názorů naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne, co budou dělat. Tvar kruhu chápeme jako symbol rovnosti mezi všemi zúčastěnými. Vzájemné sdílení posiluje pocit sounáležitosti mezi dětmi, rozvíjí empatii. Společný kruh je také místem pro nácvik básní, říkadel, poslech pohádek, řešení problémů, které vzniknou při společných činnostech.

9:00 – 9:30 Činnosti na dané téma
Děti střídají činnosti řízené a spontánní, mají možnost pracovat ve skupinách i individuálně, podle svého zájmu, schopností. Společně řeší různé úkoly, učí se samostatnosti a potřebným návykům pro život (přiměřenou dobu se soustředit, dokončit práci, reagovat na pokyn).

9:30 – 9:45 Pohybová chvilka, hodnotící kruh
Cílem pohybové chvilky je zlepšovat tělesnou zdatnost dětí, rozvíjet pohybové dovednosti, fyzické zdraví, psychické uvolnění. Při cvičení zařazujeme chůzi, běh, lezení, poskoky, zdravotní cviky zaměřené na jednotlivé části těla, cvičení s hudbou, s náčiním, na nářadí, pohybové hry. Po ukončení činností se děti opět sejdou v kruhu, kde mohou zhodnotit, jak se jim pracovalo, v čem byly úspěšné, které činnosti je nejvíce zaujaly, s kým spolupracovaly, kdo jim pomáhal. Hodnotící kruh je důležitým prvkem sebereflexe, rozvíjí souvislé vyjadřování, posiluje sociální vztahy.

9:45 – 11:30 Pobyt venku
K pobytu venku využíváme především naši rozlehlou zahradu. Vybavení zahrady slouží k tělovýchovným aktivitám, k tvořivým a námětovým hrám, k pozorování přírody. Vycházky do okolí bývají spojené s tématem dne. Umožňují poznávat naše město, jeho okolí. Pobyt v přírodě využíváme k počátkům ekologické výchovy. Děti se učí přírodu pozorovat, poznávat přírodní zákonitosti, chránit ji.

11:30 – 12:00 Hygiena, oběd
Oběd je nejen příležitostí k uspokojování biologické potřeby, ale znamená také sociální a kulturní zkušenost. Děti jsou vedeny k samostatnosti s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem. Mimo nalévání polévky se děti obsluhují zcela samy. Každé dítě má možnost jíst svým tempem.

12:00 – 14:00 Odpolední odpočinek
Děti, které tráví v MŠ celý den, potřebují čas na odpočinek, odreagování od denních činností. Ukládají se k odpočinku na svou postýlku, mohou mít u sebe svou oblíbenou plyšovou hračku, poslouchají pohádku, relaxační hudbu a pak některé usínají. Tolerujeme sníženou potřebu spánku.

14:30 – 15:00 Svačina
Po spinkání, převlečení z pyžama a hygieně se chystáme na svačinu. Děti se obsluhují samostatně, vybírají si množství jídla, druh a množství nápojů podle vlastního uvážení.

14:00 – 16:15 Odpolední činnosti
Děti si vybírají činnosti podle vlastní volby, při pěkném počasí na zahradě, jinak ve své třídě a všichni se už těší na svoji mamku a taťku.

Koťátko na prádelní šňůře    Koťátko na prádelní šňůře    Koťátko na prádelní šňůře